Styrelsen har beslutat att skapa en Aktivitetskommitté

Förslag till att bilda en Aktivitetskommitté inom Ålabodarnas Båtklubb

På års/höstmötet 2020 väckte några medlemmar frågan att bilda en kommitté som skall arbeta för att skapa nya aktiviteter och vitalisera klubben. På styrelsemöte den 6 okt behandlades frågan och det beslöts att bilda en sådan kommitté bestående av 3 personer. Styrelsen söker härmed kandidater till kommittén bland våra medlemmar. Känner ni för att jobba med detta så anmäl ert intresse till någon i styrelsen. Det bör komma igång så fort som möjligt.

Direktiv för Aktivitetskommitté:

  1. Kommittén skall till att börja med betraktas som tillfällig och ha en mandatperiod på ett år.
  2. Kommittén bör bestå av tre personer som vardera representerar båtägare med mindre (icke bobara) båtar, båtägare med större motorbåtar samt, båtägare med större segelbåtar. Alla tre får också tänka på att vi har medlemmar utan båt.
  3. Kommittén skall genom egna förslag och förfrågningar bland våra medlemmar hitta sådana aktiviteter och verksamheter som efterfrågas och kan skapa mer gemenskap och sammanhållning i klubben.
  4. Kommittén bör utse en representant som kommer att kallas till styrelsemöten för att rapportera av kommitténs arbete.
  5. Om det efter ett år anses att behovet finns permanentas kommittén.